Contact Me Back OR Quotation
FILL IN YOUR DETAILS AND WE 
WILL CONTACT YOU ASAP!
Select an option

Thanks for submitting!

ปี 2539 บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการควบคุมมลพิษ  จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ปี 2542 บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน  ISO 9002  จาก  Bureau  Veritas Quality International (BVQI) ประเทศอังกฤษ

                (บริษัทรถเช่าแห่งแรก และแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย)

ปี 2543 บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งสมาคมรถเช่าไทย โดยใช้มาตรฐานสากลในการทำธุรกิจ ภายใต้การกำกับของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ปี 2544  บริษัทได้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกอบรมการบริการพนักงานขับรถมืออาชีพ  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ภายใต้การรับรองหลักสูตร

                จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2545  บริษัทได้พัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก Bureau Veritas Quality International ( BVQI ) ประเทศอังกฤษเพื่อเพิ่มหัวข้อความประทับใจ                    ของลูกค้า (Customer Satisfaction)

ปี 2548  บริษัทได้เพิ่มมาตรฐานความโปร่งใส และจรรยาบรรณการค้าธุรกิจรถเช่าให้มากขึ้นด้วยการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อการตรวจสอบที่มี                                  ประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

ปี 2552  บริษัทได้ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสะดวกรวดเร็ว  และเป็นธรรมต่อลูกค้าด้วยระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 จาก                        Bureau Veritas Quality International (BVQI)

ปี 2554 บริษัทได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ( Thailand Energy Awards ) จาก กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นองค์กรหนึ่งในการร่วมลดปัญหาโลกร้อน

ปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้าน                     ความ คุ้มค่า (Good Governance Awards)

ปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น (ระดับประเทศ) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญด้านความซื่อสัตย์

             เป็น ธรรม และด้านความโปร่งใส ( Corporate Good Governance Awards )

ปี 2561  บริษัทได้รับรางวัลเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม                และ ด้านมนุษยธรรม (Excellence Standard Good Governance Awards)

       เราชาวแจแปนเร้นท์ทั้งหมดรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนช่วยสร้างสรรค์งานด้านบริการคุณภาพชีวิตกับสภาพแวดล้อม   ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กรจนสามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ