เดิมเป็นบริษัทรถเช่าที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่นชื่อ จาปาเรน (Japaren) ที่ได้เปิดดำเนินการโดยมีรถที่พร้อมจะให้บริการแก่ลูกค้าทุกชนิด ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายตลาดการเช่ารถยนต์ในภูมิภาคเอเชีย จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “บริษัท แจแปนเร้นท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด” ขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและพนักงานขับรถดีมีมาตรฐานปี 2548 และแปรสภาพเป็นบริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมระยะเวลากว่า 28 ปี บริษัทได้มีการพัฒนาการบริการและคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะบริษัทรถเช่าที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยมีการพัฒนาคุณภาพบริการดังต่อไปนี้

ปี 2539 บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการควบคุมมลพิษ  จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ปี 2542 บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน  ISO 9002  จาก  Bureau  Veritas Quality International (BVQI) ประเทศอังกฤษ (บริษัทรถเช่าแห่งเดียวและแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย)

ปี 2543 บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งสมาคมรถเช่าไทย โดยใช้มาตรฐานสากลในการทำธุรกิจ ภายใต้การกำกับของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ปี 2544 บริษัทได้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกอบรมการบริการพนักงานขับรถมืออาชีพ  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ภายใต้การรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2545 บริษัทได้พัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก Bureau Veritas Quality International ( BVQI ) ประเทศอังกฤษเพื่อเพิ่มหัวข้อความประทับใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

ปี 2548 บริษัทได้เพิ่มมาตรฐานความโปร่งใส และจรรยาบรรณการค้าธุรกิจรถเช่าให้มากขึ้นด้วยการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

ปี 2552 บริษัทได้ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสะดวกรวดเร็ว  และเป็นธรรมต่อลูกค้าด้วยระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI)

ปี 2554 บริษัทได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ( Thailand Energy Awards ) จาก กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นองค์กรหนึ่งในการร่วมลดปัญหาโลกร้อน

ปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านความคุ้มค่า (Good Governance Awards)

ปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น (ระดับประเทศ) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญด้านความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และด้านความโปร่งใส ( Corporate Good Governance Awards )

ปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านมนุษยธรรม (Excellence Standard Good Governance Awards)

    เราชาวแจแปนเร้นท์ทั้งหมดรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนช่วยสร้างสรรค์งานด้านบริการคุณภาพชีวิตกับสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กรจนสามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ