rent cart thai version rent car english version
Home Company Profile Type Of Car Limousine Service Chauffeur Outsource Service Area Liability Coverage Contact Us

 
     บริษัท โปรเฟลชั่นแนล โชเฟอร์ ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทฯชั้นนำที่มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการพนักงานขับรถผู้บริหาร เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยยึดหลักการกำกับดู
แลกิจการที่ดีและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม   เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกชนิด โดยบริษัทได้แสดง
เจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อสาธารณะ โดยบริษัทได้จัดทำ “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น   เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร   และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด บริษัทกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัททุกระดับชั้นปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นซึ่งครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการหรือกระทำการใดๆโดยให้ความสำคัญกับ
ความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ   เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลัก
การบริหารจัดการที่ดีรวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ   ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท  และได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่
กระทำความผิดดังกล่าว
 
1.นิยาม
     การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการให้สินบน (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)    สัญญาเสนอให้หรือร้องขอยอมรับหรือรับไว้ซึ่งเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด (ไม่ว่าเป็นเงินหรือ
ผลประโยชน์รูปแบบอื่น) เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อเสนอให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
     - เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
     - หน่วยงานของเอกชน
     - บริษัทจดทะเบียน
     - ลูกค้า
     - คู่ค้า
     - ผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 
2.แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
     2.1 ห้ามกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ครอบคลุมถึงคู่ค้าคู่แข่งผู้รับจ้างหรือผู้
           รับจ้างช่วงอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชน  และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนว
           ทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
     2.2 มาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับชั้น  ที่จะมีส่วนในการ
           แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
     2.3 บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยง
           ต่อการคอร์รัปชั่นและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ Zero-Tolerance
     2.4 บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทาง
           ธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้มีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมดังนี้
            2.4.1 การรับหรือมอบของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายห้ามรับหรือมอบของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าในกรณีใดๆ เพื่อจูงใจ
                    ให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ   หรืออาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                    ไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการและจริยธรรมพนักงานของบริษัททุกระดับ
            2.4.2 การรับหรือให้สินบนและสิ่งจูงใจ บริษัทมีนโยบายห้ามรับหรือให้สินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง
            2.4.3 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน บริษัทมีนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือนำ
                     มาใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชั่น
            2.4.4 กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง บริษัทมีนโยบายให้ความสนับสนุนทางการเมืองตามที่กฎหมายอนุญาต และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยไม่มีนโยบายสนับสนุน
                    ทางการเมืองในการนำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดเพื่อการรณรงค์ทางการเมือง
                    หรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
     2.5 ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท โดยเคร่งครัดมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
     2.6 บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ ไม่ให้ผลทางลบกับพนักงานที่ปฏิเสธการรับสินบน หรือการคอร์รัปชั่นใดๆ แม้ว่าบริษัทอาจสูญเสียธุรกิจจากการกระทำดังกล่าว
 
3.หน้าที่และความรับผิดชอบ
     3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุก
           คนของบริษัทได้ตระหนักดี และให้ความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น   พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะ
           กรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา
     3.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้  
           3.2.1 พิจารณาให้ความเห็นนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจสภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
           3.2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
           3.2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมี
                    ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
           3.2.4 กำกับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมาย และจริยธรรมที่กำหนดไว้
     3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
           3.3.1 กำหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
           3.3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
     3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
           3.4.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
                   ที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
           3.4.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
     3.5 พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้
           ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy & Procedures) ของบริษัท
4.การควบคุมภายใน กำกับติดตามและสอบทาน
    บริษัทจัดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การควบคุมภายในที่ดี   มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม   รวมทั้งจัดให้มีระบบ
สารสนเทศที่เพียงพอและเชื่อถือได้ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูก
ต้องเหมาะสมตรงตามนโยบาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้  และประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท
 
5.การประเมินความเสี่ยง
    ผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอทุกปี และทบทวนมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ Zero-Tolerance
 
6.การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
    บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถนำมาใช้พัฒนางานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการสื่อสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ทุกคน
ในองค์กรได้รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
    6.1 เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-Mail) เว็บไซต์ของบริษัท และหรือ LINE GROUPของบริษัท
    6.2 จัดให้มีการอบรมนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานใหม่
           6.2.1 หลังจากประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงาน จะมีการจัดการอบรมให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อทำความเข้าใจ
           6.2.2 การจัดอบรมพนักงานประจำปีโดยฝ่าย Compliance จะรวมหัวข้อนี้ด้วย สำหรับพนักงานใหม่จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน
                   การคอร์รัปชั่นในช่วงอบรมพนักงานใหม่ (Orientation)
 
 7.การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
    บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน โดยได้มอบให้หน่วยงานซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมใน
การพิจารณาหาข้อเท็จจริง   เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียนถูกดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม   และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียนบริษัทด้วยความเป็นธรรม   (โปรดอ้างอิงถึง
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสของบริษัทซึ่งได้จัดทำแยกไว้ต่างหาก)    ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส    หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่นสามารถร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิด
ความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของ
เรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางไปรษณีย์ ถึง
 
ดร.นที วรรธนะโกวินท์ ส่งมายังที่อยู่ของบริษัทฯ
    บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทั้งสิ้น
 
 8.บทกำหนดโทษ
    พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจใดๆ ก็ตามที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือกระทำความผิดฐานคอร์รัปชั่นหรือให้สินบน   จะถูกลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรง รวมถึง ถูกไล่ออก ยกเลิก
สัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี และนอกจากนั้น ยังอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยคณะกรรมการพิจารณาลงโทษของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
บทลงโทษตามความเหมาะสม
 
 

บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-258-7777, แฟกซ์. 02-259-8870-71
http://www.japanrent.co.th
info@japanrent.co.th
, sales@japanrent.co.th