บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทรถเช่าที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้เปิดดำเนินการมานานกว่า 19 ปี มีรถที่พร้อมจะ ให้บริการแก่ลูกค้าทุกชนิด ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการขยายตลาดการเช่ารถยนต์ในภูมิภาคเอเชีย จึงได้เปิดภายใต้ชื่อว่า “บริษัท แจแปนเร้นท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด” ขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และพนักงานขับรถให้บริการตลอดระยะเวลา 26 ปี บริษัทได้มีการพัฒนา เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า  โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกชนิด โดยบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อสาธารณะ โดยบริษัทได้จัดทำ “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  บริษัทกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับชั้นปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการหรือกระทำการใดๆโดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทำความผิดดังกล่าว

 

1.นิยาม

    การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการให้สินบน (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) สัญญาเสนอให้หรือร้องขอยอมรับ หรือรับไว้ซึ่งเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด (ไม่ว่าเป็นเงินหรือผลประโยชน์รูปแบบอื่น) เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อเสนอให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
-  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
-  หน่วยงานของเอกชน
-  บริษัทจดทะเบียน
-  ลูกค้า
-  คู่ค้า
-  ผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 

2.แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

    2.1 ห้ามกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม  ครอบคลุมถึงคู่ค้าคู่แข่งผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชน  และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ  ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
    2.2 มาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับชั้น ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
    2.3 บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจ กรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ Zero-Tolerance
    2.4 บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้มีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมดังนี้
    2.4.1 การรับหรือมอบของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายห้ามรับหรือมอบของขวัญของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  หรืออาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ  จริยธรรมของกรรมการและจริยธรรมพนักงานของบริษัททุกระดับ
    2.4.2 การรับหรือให้สินบนและสิ่งจูงใจ บริษัทมีนโยบายห้ามรับหรือให้สินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง
    2.4.3 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน บริษัทมีนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือนำมาใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชั่น
    2.4.4 กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง บริษัทมีนโยบายให้ความสนับสนุนทางการเมืองตามที่กฎหมายอนุญาต และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยไม่มีนโยบายสนับสนุนทางการเมืองในการนำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
    2.5 ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท โดยเคร่งครัดมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
    2.6 บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ ไม่ให้ผลทางลบกับพนักงานที่ปฏิเสธการรับสินบน หรือการคอร์รัปชั่นใดๆ แม้ว่าบริษัทอาจสูญเสียธุรกิจจากการกระทำดังกล่าว

 

3.หน้าที่และความรับผิดชอบ

    3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทได้ตระหนักดี และให้ความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำพิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา
    3.2  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้             
    3.2.1 พิจารณาให้ความเห็นนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
    3.2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
    3.2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
    3.2.4 กำกับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมาย และจริยธรรมที่กำหนดไว้
    3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
    3.3.1 กำหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
    3.3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
    3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
    3.4.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
    3.4.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
    3.5 พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy & Procedures) ของบริษัท

 
4.การควบคุมภายใน กำกับติดตามและสอบทาน

    บริษัทจัดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้การควบคุมภายในที่ดี มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอและเชื่อถือได้ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงตามนโยบาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ และประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 
5.การประเมินความเสี่ยง

    ผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอทุกปี และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ Zero-Tolerance

 
6.การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

    บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถนำมาใช้พัฒนางานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการสื่อสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
    6.1 เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-Mail) เว็บไซต์ของบริษัท และหรือ LINE GROUPของบริษัท
    6.2 จัดให้มีการอบรมนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานใหม่
    6.2.1 หลังจากประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงาน จะมีการจัดการอบรมให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อทำความเข้าใจ
    6.2.2 การจัดอบรมพนักงานประจำปีโดยฝ่าย Compliance จะรวมหัวข้อนี้ด้วย สำหรับพนักงานใหม่จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในช่วงอบรมพนักงานใหม่ (Orientation)

 
7.การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

     บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน โดยได้มอบให้หน่วยงานซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมในการพิจารณาหาข้อเท็จจริง เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียนถูกดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียนบริษัทด้วยความเป็นธรรม (โปรดอ้างอิงถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสของบริษัทซึ่งได้จัดทำแยกไว้ต่างหาก) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่นสามารถร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางไปรษณีย์ ถึง

ดร.นที วรรธนะโกวินท์ ส่งมายังที่อยู่ของบริษัทฯ

     บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทั้งสิ้น

 
8.บทกำหนดโทษ

     พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจใดๆ ก็ตามที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือกระทำความผิดฐานคอร์รัปชั่นหรือให้สินบน จะถูกลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรง รวมถึง ถูกไล่ออก ยกเลิกสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี และนอกจากนั้น ยังอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยคณะกรรมการพิจารณาลงโทษของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม