รางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้เช่ารถโดยได้กำหนด
นโยบายและเป้าหมายองค์กรทั้งด้านสิ่งแวดล้อม  และการประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและ เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กร ให้สะท้อนกลับไปสู่สังคม ในการส่งเสริมนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยทางบริษัทได้มีการดำเนินการ เพื่อ
อนุรักษ์พลังงานในการขนส่ง ได้แก่

  • กำหนดให้ผู้เช่ารถต้องนำรถเข้ามาทำการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา/ระยะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์
  • การจัดอบรมพนักงานขับรถเพื่อปลูกจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ให้มีความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
  • การอบรมพนักงานซ่อมบำรุงในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จะสามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์และมีระบบการจัดการ
    วัสดุอุปกรณ์จากการบำรุงรักษาด้วยกานำมาใช้ใหม่หรือกำจัดอย่างถูกวิธี
  • รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เช่ารถใช้รถและอุปกรณ์ที่ประหยัดเชื้อเพลิง เช่น รถไฮบริดจ์ รถที่สามารถใช้ E20 และการเปลี่ยนมาใช้ยางที่มีคุณสมบัติ
    ในการประหยัดพลังงาน