รถเช่า,เช่ารถ,รถให้เช่า,รถเช่าพร้อมคนขับ,เช่ารถ กรุงเทพ,บริการรถเช่า ,เช่ารถเก๋ง เช่ารถใหม่,เช่ารถตู้ ,บริษัทเช่ารถ,เช่ารถกะบะ,เช่ารถผู้บริหาร รถเช่า,เช่ารถ,รถให้เช่า,รถเช่าพร้อมคนขับ,เช่ารถ กรุงเทพ,บริการรถเช่า ,เช่ารถเก๋ง เช่ารถใหม่,เช่ารถตู้ ,บริษัทเช่ารถ,เช่ารถกะบะ,เช่ารถผู้บริหาร
Home Company Profile Type Of Car ISO 9001 : 2008 Limousine Service Chauffeur Outsource Service Area Liability Coverage Contact Us

รถเช่า,เช่ารถ,รถให้เช่า,รถเช่าพร้อมคนขับ,เช่ารถ กรุงเทพ,บริการรถเช่า ,เช่ารถเก๋ง เช่ารถใหม่,เช่ารถตู้ ,บริษัทเช่ารถ,เช่ารถกะบะ,เช่ารถผู้บริหาร

 

 

 

 

 

PESO พนักงานขับรถ,บริการพนักงานขับรถ,พนักงานขับรถผู้บริหาร,พนักงานขับรถสำหรับผู้บริหาร,โรงเรียนฝึกอบรมการบริการพนักงานขับรถมืออาชีพ,โรงเรียนฝึกอบรมการบริการพนักงานขับรถมืออาชีพ,บริษัทจัดส่งพนักงานขับรถสำหรับผู้บริหาร,พนักงานขับรถ,driver  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล โซเฟอร์ ซัพพลาย จำกัด
           เป็นบริษัทที่จัดหา ฝึกอบรมสอนความรู้และให้บริการพนักงานขับรถสำหรับผู้บริหาร ด้วยการคัดสรร
บุคลากรที่มีคุณภาพโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มากว่า 22 ปี  เราช่วยลดภาระปัญหาให้กับองค์กรในการ
สรรหาว่าจ้างและดำเนินการฝึกอบรมพนักงานขับรถให้ได้มาตรฐาน PESO เป็นที่รู้จักดีในกลุ่มผู้บริหารนักธุรกิจ
และนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ใช้บริการพนักงานขับรถผู้บริหารของPESO ดีอย่างไร ? 
1. พนักงานขับรถทุกคนต้องผ่านการตรวจร่างกาย ทดสอบสายตาจากโรงพยาบาล และผ่านการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมที่โรงเรียนฝึกอบรมการบริการพนักงานขับรถ
มืออาชีพ
2. พนักงานขับรถทุกคนได้รับการฝึกอบรมจากโรงเรียนฝึกอบรมการบริการพนักงานขับรถมืออาชีพ และผ่านการ
การสอบข้อเขียนแล้ว จึงสามารถส่งไปปฎิบัติหน้าที่กับลูกค้า
3. พนักงานขับทุกคนห้ามนำรถยนต์ของลูกค้าไปใช้ทำธุระส่วนตัว ไม่ว่าลูกค้าจะอนุญาตก็ตาม
4. บริษัทฯ รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ต้องให้พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง โดยไม่เป็นภาระ
หรือค่าใช้จ่ายของคู่สัญญาหรือผู้ใช้บริการ
5. บริษัทฯ คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถ ในระหว่างการปฏิบัติงานตามความ
เป็นจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
6. บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาพนักงานขับรถทดแทนในกรณีที่พนักงานขับรถประจำลาป่วย หรือ ลากิจ ถ้าได้รับแจ้ง
ล่วงหน้า กรณีไม่สามารถจัดหาพนักงานทดแทนได้ บริษัทฯจะไม่เรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนวันที่ไม่สามารถจัด
หาพนักงานทดแทนได้
7. บริษัทฯ รับผิดชอบสวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ รางวัลโบนัสตามผลการดำเนินงานบริษัทฯ
8. บริษัทฯ จะมีการฝึกอบรม ทบทวน จริยธรรม หัวใจบริการ ประจำปี
9. ตรวจร่างกายพนักงานขับรถประจำปี
10. บริษัทฯ มีเครื่องแบบพนักงานขับรถ เพื่อความสุภาพเรียบร้อย เป็นระเบียบ
 
 
รถเช่า,เช่ารถ,รถให้เช่า,รถเช่าพร้อมคนขับ,เช่ารถ กรุงเทพ,บริการรถเช่า ,เช่ารถเก๋ง เช่ารถใหม่,เช่ารถตู้ ,บริษัทเช่ารถ,เช่ารถกะบะ,เช่ารถผู้บริหาร่ เข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล โซเฟอร์ ซัพพลาย จำกัด
 

 

บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-258-7777, แฟกซ์. 02-259-8870-71
http://www.japanrent.co.th
info@japanrent.co.th , sales@japanrent.co.th